ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಆಮಂತ್ರಣ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
ಮಂಗಳವಾರ, 17 ಫೆಬ್ರುವರಿ, 2015, 03:25
ನಿಮ್ಮ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ ...
ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು
00000 00000
ವಿಳಾಸ

ENTER INVITATION DETAILS
To get proper regional font Choose Language to Write

Video/Card information :- Please write/update your event information below.
(e.g. 5:30 PM | 6 pm Onwords | Upto 3 pm)
Select from our Wedding-Anniversary - invitation wording samples
out
Create your own customised invitation & Remove watermark please make payment of Make Payment of Rs.70 / $1

Send Invitation With RSVP

OR


To see / download your ecard click [Bellow Save/Create & Downlaod button] Create & Download your e-card

This item is e-card (JPEG File only), which you can download and then send via whatsapp attachment, or email(Use DesiEvite RSVP section) or can share on social media site like Instagram, Facebook, Google. No physical copy will be sent or mailed!!


15th/25th/50th Wedding Anniversary card whatsapp (ID-14211 Static Card )
Personalize Card Buy now at $1 / Rs.70
Marriage Anniversary invitation card with photo upload (ID-16714 Static Card )
Personalize Card Buy now at $1 / Rs.70
Copyright © DesiEvite.com, 2015-2018, Contactus Email : DesiEviteAdmin@DesiEvite.com, Help/FAQ