--------19039
ಗ್ರಹಪ್ರವೇಶಮ್ ಆಮಂತ್ರಣ
ಭಾನುವಾರ, 14 ಜುಲೈ, 2016, 8:30
ಗ್ರಹಪ್ರವೇಶಮ್ ಆಹ್ವಾನ ಸಂದೇಶ ...
ಕಳುಹಿಸುವವರ ಹೆಸರು
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ.
ವಿಳಾಸ

Please fill out the information below..


Video/Card information

To get proper regional font Choose Language to Write
(e.g. 5:30 PM | 6 pm Onwords | Upto 3 pm)
Select from our Griha-pravesh-Housewarming - invitation wording samples
Create your own customised invitation & Remove watermark please make payment of Make Payment of Rs.70 / $1

Send Invitation With RSVP

OR


To download your ecard click bellow [Save & Download button] SAVE & Download your e-card

This item is e-card (JPEG File only), which you can download and then send via whatsapp attachment, or email(Use DesiEvite RSVP section) or can share on social media site like Instagram, Facebook, Google. No physical copy will be sent or mailed!!


House Warming Invitation Card (ID-19302 Static Card )
Personalize Card Buy now at $1 / Rs.70
Housewarming Ceremony With Kalash Invitation Card (ID-19339 Static Card )
Personalize Card Buy now at $1 / Rs.70
Copyright © DesiEvite.com, 2015-2018, Contactus Email : DesiEviteAdmin@DesiEvite.com, Help/FAQ