--------19585
நவராத்திரி காலடி கும்கும் / கொலு இன்விடடின்
வீட்டில் கொலு வைத்திருக்கின்றோம் !!

எல்லோரும் அந்த தெய்விக கலை விழாவை காண வருமாறு அன்புடன் அழைக்கின்றோம்
ஒன டூஸ்ட்ய, 29 அக்டோபர் 2019
முகவரி
செண்டர் நமே

Please fill out the information below..


Video/Card information

To get proper regional font Choose Language to Write
(e.g. 5:30 PM | 6 pm Onwords | Upto 3 pm)
Select from our Navratri-Festival - invitation wording samples
Create your own customised invitation & Remove watermark please make payment of Make Payment of Rs.100 / $1.5

Send Invitation With RSVP

OR


To download your ecard click bellow [Save & Download button] SAVE & Download your e-card

This item is e-card (JPEG File only), which you can download and then send via whatsapp attachment, or email(Use DesiEvite RSVP section) or can share on social media site like Instagram, Facebook, Google. No physical copy will be sent or mailed!!


You're cordially invited for Bommala Koluvu (ID-18759 Static Card )
Personalize Card Buy now at $1 / Rs.70
Invitation for Bommai Golu and Thamboolam (ID-18983 Static Card )
Personalize Card Buy now at $1 / Rs.70
Copyright © DesiEvite.com, 2015-2018, Contactus Email : DesiEviteAdmin@DesiEvite.com, Help/FAQ